ANBI

Stichting MAASTRO Cancer Foundation is bij de belastingdienst gerangschikt als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Als ANBI publiceert zij de navolgende gegevens.

Algemene gegevens

Naam: Stichting MAASTRO Cancer Foundation
Adres: Dr. Tanslaan 12, 6229 ET Maastricht
Postadres: Postbus 3035, 6202 NA Maastricht
Telefoonnummer: 088-5566666
Fiscaal nummer: 816054794
KvK nummer: 41072471

Doelstelling

De stichting heeft statutair ten doel het verwerven van financiële middelen ter subsidiëring van, het geven van ondersteuning aan en het bevorderen van de radiotherapie. De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door:
  • Het verkrijgen en beheren van vermogen;
  • Het beschikbaar stellen van middelen uit dat vermogen of de inkomsten daarvan aan instellingen die op het gebied van de radiotherapie onderzoek verrichten of werkzaam zijn, meer in het bijzonder de te Maastricht gevestigde stichting MAASTRO clinic, teneinde die onderdelen van de doelstelling te verwezenlijken, waarvoor op geen andere wijze financiële steun voorhanden is;
  • Al hetgeen verder tere bereiking van het doel bevorderlijk kan zijn.

Beleid

Wetenschappelijk onderzoek en valorisatie zijn belangrijke pijlers van de bestrijding van kanker. Om innovatief wetenschappelijk onderzoek en valorisatie initiatieven te kunnen starten is geld nodig. Geld om bijvoorbeeld preliminaire onderzoeksresultaten te verkrijgen, haalbaarheidsstudies uit te voeren, nieuwe kennis te beschermen middels octrooien en om valorisatieprojecten op te starten. Of een onderzoeks- of valorisatieproject in aanmerking komt voor ondersteuning door MAASTRO Cancer Foundation hangt van een aantal factoren af. Daarbij geldt dat zowel een inhoudelijk als een financieel beleidskader van toepassing is. De Raad van Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor de beoordeling en de selectie van de projecten binnen deze kaders.

Bestuur en toezicht

Het bestuur van de stichting bestaat uit de leden van de Raad van Bestuur van stichting MAASTRO clinic (thans bestaande uit mevrouw drs. M.J.G. Jacobs). De Raad van Toezicht van de stichting bestaat uit de leden van de Raad van Toezicht van stichting MAASTRO clinic.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en van de Raad van Toezicht van de stichting ontvangen geen vergoeding, anders dan de bezoldiging die zij ontvangen uit hoofde van hun functie bij stichting MAASTRO clinic.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Voor een verslag van de activiteiten verwijzen wij naar de jaarcijfers.

Jaarcijfers

De jaarcijfers over 2017 vindt u hier.

Volg ons op

linkedin youtube